หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์


จังหวัดเชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์หรือเวียงพิงค์ในอดีต เป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ พื้นที่สภาพทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา เนื้อที่ ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ส่วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์นั้นห่างจาก กรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ และรถยนต์ประมาณ 720 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายเหนือ ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ รัฐฉาน ของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีสันปันน้ำของดอยคำปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก ดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย ส่วนที่ติดกับจังหวัดเชียงราย และลำปาง มีร่องน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา ดอยแม่โถ เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูงและร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอปาย อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสันปันน้ำ ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่นะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และสันปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอสามเงา จังหวัดตากและจังหวัดลำพูน มีร่องน้ำแม่ตื่น และสันปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศค่อนข้างเย็น เกือบตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com