หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ
ลักษณะทางการปกครอง /การประกอบอาชีพ


(1) การปกครองท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่.แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน 25 อำเภอ แบ่งเป็นตำบล จำนวน 204 ตำบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จำนวน 2,066 หมู่บ้าน ดังนี้
(1.1)อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีตำบลจำนวน16 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 78 หมู่บ้าน
(1.2) อำเภอจอมทอง มีตำบลจำนวน 6 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 106 หมู่บ้าน
(1.3) อำเภอแม่แจ่ม มีตำบลจำนวน 4 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 87 หมู่บ้าน
(1.4) อำเภอเชียงดาว มีตำบลจำนวน 7 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 91 หมู่บ้าน
(1.5) อำเภอดอยสะเก็ด มีตำบลจำนวน 14 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 112 หมู่บ้าน
(1.6) อำเภอแม่แตง มีตำบลจำนวน 13 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 128 หมู่บ้าน
(1.7) อำเภอแม่ริม มีตำบลจำนวน 11 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 92 หมู่บ้าน
(1.8) อำเภอสะเมิง มีตำบลจำนวน 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 45 หมู่บ้าน
(1.9) อำเภอฝาง มีตำบลจำนวน 8 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 128 หมู่บ้าน
(1.10) อำเภอแม่อาย มีตำบลจำนวน 7 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 92 หมู่บ้าน
(1.11) อำเภอพร้าว มีตำบลจำนวน 11 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 108 หมู่บ้าน
(1.12) อำเภอสันป่าตอง มีตำบลจำนวน 11 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 122 หมู่บ้าน
(1.13) อำเภอสันกำแพง มีตำบลจำนวน 10 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 100 หมู่บ้าน
(1.14) อำเภอสันทราย มีตำบลจำนวน 12 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 117 หมู่บ้าน
(1.15) อำเภอหางดง มีตำบลจำนวน 11 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 113 หมู่บ้าน
(1.16) อำเภอฮอด มีตำบลจำนวน 6 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 60 หมู่บ้าน
(1.17) อำเภอดอยเต่า มีตำบลจำนวน 6 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 42 หมู่บ้าน
(1.18) อำเภออมก๋อย มีตำบลจำนวน 6 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 95 หมู่บ้าน
(1.19) อำเภอสารภี มีตำบลจำนวน 12 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 105 หมู่บ้าน
(1.20) อำเภอเวียงแหง มีตำบลจำนวน 3 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 23 หมู่บ้าน
(1.21) อำเภอไชยปราการ มีตำบลจำนวน 4 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 44 หมู่บ้าน
(1.22) อำเภอแม่วาง มีตำบลจำนวน 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 62 หมู่บ้าน
(1.23) อำเภอแม่ออน มีตำบลจำนวน 6 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 49 หมู่บ้าน
(1.24) อำเภอดอยหล่อ มีตำบลจำนวน 4 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 54 หมู่บ้าน
(1.25) อำเภอกัลยาณิวัฒนามีตำบลจำนวน 3 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 21 หมู่บ้าน

(2) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง ดังนี้
(2.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
(2.2) เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง
(2.3) เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง
(2.4) เทศบาลตำบล จำนวน 92 แห่ง
(2.5) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 113 แห่ง

(3) ประชากร (จำนวนแยกตามเพศ จำนวนครัวเรือน)
จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 636,928 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,682,382 คน เป็นเพศชาย จำนวน 821, 310 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 861,351 คนประชากรแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้
(3.1) อำเภอดอยสะเก็ด มีประชากรจำนวน 24,291 ครัวเรือน 61,632 คน เป็นเพศชาย จำนวน 29,903 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 31,729 คน
(3.2) อำเภอเชียงดาว มีประชากรจำนวน 23,400 ครัวเรือน 79,328 คน เป็นเพศชายจำนวน 40,818 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 38,510 คน
(3.3) อำเภอแม่แตง มีประชากรจำนวน 20,070 ครัวเรือน 53,263 คน เป็นเพศชายจำนวน 26,799 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 26,464 คน
(3.4) อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชากรจำนวน 42,297 ครัวเรือน 79,584 คน เป็นเพศชายจำนวน 37,825 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 41,759 คน
(3.5) อำเภอจอมทอง มีประชากรจำนวน 16,769 ครัวเรือน 56,373 คน เป็นเพศชายจำนวน 28,224 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 28,149 คน
(3.6) อำเภอแม่แจ่ม มีประชากรจำนวน 13,386 ครัวเรือน 54,383 คน เป็นเพศชายจำนวน 27,854 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 26,538 คน
(3.7) อำเภอ แม่ริม มีประชากรจำนวน 27,511 ครัวเรือน 74,720 คน เป็นเพศชายจำนวน 37,084 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 37,636 คน
(3.8) อำเภอสะเมิง มีประชากรจำนวน 5,148 ครัวเรือน 18,447 คน เป็นเพศชายจำนวน 9,514.คน เป็นเพศหญิง จำนวน 8,933 คน
(3.9) อำเภอฝาง มีประชากรจำนวน 35,146 ครัวเรือน 113,881 คน เป็นเพศชายจำนวน 58,087 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 55,794 คน
(3.10) อำเภอแม่อาย มีประชากรจำนวน 23,768 ครัวเรือน 67,656 คน เป็นเพศชายจำนวน 34,510 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 33,146 คน
(3.11) อำเภอพร้าว มีประชากรจำนวน 16,059 ครัวเรือน 45,756 คน เป็นเพศชาย จำนวน 22,948 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 22,808 คน
(3.12) อำเภอสันป่าตอง มีประชากรจำนวน 21,653 ครัวเรือน 60,547 คน เป็นเพศชายจำนวน 29,083 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 31,459 คน
(3.13) อำเภอสันกำแพง มีประชากรจำนวน 17,968 ครัวเรือน 45,513 คน เป็นเพศชายจำนวน 22.072 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 23,441 คน
(3.14) อำเภอสันทราย มีประชากรจำนวน 17,381 ครัวเรือน 38,626 คน เป็นเพศชายจำนวน 18,495 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 20,131คน
(3.15) อำเภอหางดง มีประชากรจำนวน 28,064 ครัวเรือน 61,457 คน เป็นเพศชายจำนวน 29,684 คน เป็นเพศหญิงจำนวน 31,773 คน
(3.16) อำเภอฮอด มีประชากรจำนวน 11,556 ครัวเรือน 38,166 คน เป็นเพศชายจำนวน 18,924 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 19,242 คน
(3.17) อำเภอดอยเต่า มีประชากรจำนวน 7,690 ครัวเรือน 23,071 คน เป็นเพศชายจำนวน 11,655 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 11,416 คน
(3.18) อำเภออมก๋อย มีประชากรจำนวน 16,768 ครัวเรือน 59,370 คน เป็นเพศชายจำนวน 29,830 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 29,540 คน
(3.19) อำเภอสารภี มีประชากรจำนวน 15,551 ครัวเรือน 41,220 คน เป็นเพศชายจำนวน 19,725 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 21,495 คน
(3.20) อำเภอเวียงแหง มีประชากรจำนวน 7,618 ครัวเรือน 29,836 คน เป็นเพศชายจำนวน 15,443 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 14,393 คน
(3.21) อำเภอไชยปราการมีประชากรจำนวน 9,756 ครัวเรือน 31,398 คน เป็นเพศชายจำนวน 16,174 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 15,224 คน
(3.22) อำเภอแม่วาง มีประชากรจำนวน 8,062 ครัวเรือน 26,220 คน เป็นเพศชายจำนวน 13,116 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 13,104 คน
(3.23) อำเภอแม่ออน มีประชากรจำนวน 7,879 ครัวเรือน 21,427 คน เป็นเพศชายจำนวน 10,796 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 10,631 คน
(3.24) อำเภอดอยหล่อ มีประชากรจำนวน 10,228 ครัวเรือน26,976 คน เป็นเพศชายจำนวน 13,295 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 13,681 คน
(3.25) อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีประชากรจำนวน 2,704 ครัวเรือน 10,554 คน เป็นเพศชายจำนวน 5,500 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 5,054 คน


 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com