หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะทางการปกครอง /การประกอบอาชีพ
โครงสร้างผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
ข้อมูลอุบัติเหตุ
                  รายงานข้อมูล IS จ.เชียงใหม่
                  (ทดสอบ) รายงานข้อมูล IS จ.เชียงใหม่
                  รายงานThai Referรพ.นครพิงค์
                  รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
                  ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่

ภัยพิบัติรอบๆตัว
อ่านต่อ..
กระเป๋ายังชีพ พร้อมแล้วครับ
อ่านต่อ..
ภัยจากคลื่นซึนามิ
อ่านต่อ..
ภัยแล้ง
อ่านต่อ..
ภัยหนาว
อ่านต่อ..
ภัยจากเหตุเพลิงไหม้
อ่านต่อ..
แผนปภ.เชียงใหม่ แผนปฏิบัติการณ์อุทกภัย แผนปฏิบ้ติการณ์โรคระบาด แผนปฏิบัติการแผ่นดินไหว
เรดาร์ตรวจอากาศ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
เครือข่ายเรดาร์ฯ ข้อมูล AWS
ภาพถ่ายดาวเทียม NWP Model
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม GIS
แผนที่อากาศ เตือนภัย
รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ
สำนักแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว
- รายงานแผ่นดินไหว USGS
- รายงานแผ่นดินไหว GEOFON
- รายงานแผ่นดินไหว EMSC
- ภาพคลื่นแผ่นดินไหวสถานีเชียงใหม่ IRIS
- ขอข้อมูลแผ่นดินไหวแบบกำหนดพื้นที่ทั่วโลก USGS
- LIVE SEISMOGRAM ASL2
- รายงานภูเขาไฟระเบิด

- Headline Earthquake News
- Earthquake News
- BBC Earthquake & Tsunami News

- ข้อมูลระดับน้ำทะเล NDBC DART®Program
- ข้อมูลระดับน้ำทะเล NDBC DART®Program - สถานีภูเก็ต
- ข้อมูลระดับน้ำทะเล IOC
- คำเตือนสึนามิ PTWC

- เตรียมการสำหรับแผ่นดินไหว
- กรมทรัพยากรธรณี
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รายงานแผ่นดินไหว กรมอุทกศาสตร์
- Earthquake engineering and vibration - จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
แผ่นพับเตรียมความพร้อมแผ่นดินไหว2
อานต่อ..
แผ่นพับเตรียมความพร้อมแผ่นดินไหว1
อานต่อ..

บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัย
ป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถลม
ป้องกันภัยจากอากาศหนาว
ป้องกันภัยแล้ง
ป้องกันภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
ป้องกันภัยจากอัคคีภัย
ป้องกันภัยจากการคมนาคมและขนส่ง
ป้องกันภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
ป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ป้องกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ป้องกันภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
ป้องกันภัยจากโรค แมลง สัตว์ศัตรูพืชระบาด
ป้องกันภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำ
ป้องกันภัยจากการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล
ป้องกันภัยจากการก่อวินาศกรรม
ป้องกันจากทุ่นระเบิดกับระเบิด
ป้องกันภัยทางอากาศ
แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ทางอากาศ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก จ
System login
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com