โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

นพ.ธรณี กายี หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียใหม่ ประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมทีมเคลื่อนที่เร็วทางการแพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ Mini MERT. ของโซนล้านนา เขตบริการสุขภาพที่1 วันที่ 11 มีนาคม2559 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
12 มีนาคม 2559


 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com